Language Assistance

Nondiscrimination and Accessibility Requirements

English:

ATTENTION: if you speak a non-English language, we offer you language assistance services, free of charge, call 202-469-4699.

Amharic:

ማሳሰቢያ: የሚናገሩት ቋንቋ እንግሊዘኛ ካልሆነ በነጻ ያለክፍያ የትርጉም አገልግሎት ልናቀርብሎት እንችላለን 202-469-4699 ይደውሉ።

Bengali:

দৃষ্টি আকর্ষণ: আপনি যদি অ-ইংরেজিভাষী হোন, তাহলে আমাদের বিনামূল্যের ভাষা-সহায়তা সেবা পেতে ফোন করুন ২০২-৪৬৯-৪৬৯৯ নম্বরে।

Chinese:

注意: 如果您不会说英文, 我们提供免费语言服务,请播: 202-469-4699.

French:

ATTENTION : si vous parlez une langue autre que l’anglais, nous vous offrons un service gratuit d’aide linguistique au 202-469-4699.

German:

ACHTUNG: Wenn Sie eine andere Sprache als Englisch sprechen, stellen wir Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Bitte wählen Sie die folgende Nummer: 202-469-4699.

Ibo:

GEENỤ NTỊ: Ọbụrụ na ịna-asụ asụsụ ọzọ n’abụghị Bekee, anyị ga enyere gị aka. Ọgaghị efu gị ego ọbụla ma-otu! Kpọọ anyị oku n’ekwe ntịa: 202-469-4699.

Italian:

ATTENZIONE: se parla una lingua diversa dall’inglese, le offriamo servizi gratuiti di assistenza linguistica; chiami il numero 202-469-4699.

Japanese:

お知らせ:英語以外の言語を話される方々には、言語支援サービスを提供しています。無料で202-469-4699をお掛け下さい

Korean:

주의: 영어 이외의 언어를 사용하시는 경우, 무료로 언어 지원 서비스를 제공해드니 202-469-4699번으로 전화하십시오.

Kru-

Bassa: TÒ ƉÙǓ NƆ̀MƆ̀ DYÍIN CÁO: Ɔ jǔ ké m̀ dyi wuɖu ɓɛ́ ɔ se xwí-wùɖù kɛɛ po-nyɔ̀ jǔ ní, nìí, à ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa sɔ̀ìn nɔ̄ à gbo ɓó nì wuɖuɔ̀ jè ɓó pídyi, Ɖá 202-469-4699.

Portuguese:

AVISO: case você seja falante de uma idioma diferente do inglês, oferecemos serviços gratuitos de assistência a idiomas. Por favor ligue para 202-469-4699.

Russian:

ВНИМАНИЕ: если вы говорите не на английском языке, мы предлагаем вам бесплатные вспомогательные языковые услуги, звоните 202-469-4699.

Spanish:

ATENCIÓN: si habla un idioma diferente al inglés, le ofrecemos servicios de asistencia lingüística sin cargo, llame al 202-469-4699.

Tagalog:

PAALALA: kung ang wika ninyo ay hindi Ingles, kami ay haghahandog ng mga serbisyo ng tulong sa wika, ng walang bayad, tumawag lang sa 202-469-4699.

Thai:

โปรดทราบ: หากท่านไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ เรามีบริการแปลภาษาที่จะช่วยท่านได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ กรุณาโทรมาที่เบอร์ 202-469-4699.

Vietnamese:

CHÚ Ý: Nếu quí vị nói một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, chúng tôi cung cấp dịch hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho quý vị , vui lòng gọi số 202-469-4699.

Yoruba:

KÍYÈSÍ: Tí o bá ń sọ èdè míràn yàtọ̀ sí èdè Gẹ̀ẹ́sí, a máa ń ṣe ìrànlọ́wọ́ nípá ìtúmọ̀ èdè, láì gba owó rárá. pe 202-469-4699.